https://www.high-endrolex.com/1

https://www.high-endrolex.com/1

Regulamin

STRONY TRANSAKCJI I PRZEDMIOT TRANSAKCJI

Sklep internetowy bobassklep.pl, działający pod adresem http://www.bobassklep.pl/ prowadzony przez SKLEP BOBAS Damian Siemaszko 66-600 Krosno Odrzańskie, Parkowa 2, NIP 9261120647 (dalej również jako "Sprzedający"), prowadzi sprzedaż detaliczną towarów, za pośrednictwem sieci Internet.

 

 1. Ceny wszystkich widocznych na stronach sklepu internetowego bobassklep.pl towarów są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są wyrażone w złotych polskich.

 2. Ceny widniejące na stronach internetowych sklepu bobassklep.pl, jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego. Charakter wiążący - na potrzeby zawarcia konkretnej umowy sprzedaży - zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.

 3. Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.

 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych na stronach sklepu internetowego bobassklep.pl, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, wyprzedaży bądź wprowadzenia w nich zmian. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 5. Sprzedający oświadcza, że towary sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego bobassklep.pl są fabrycznie nowe, objęte gwarancją producenta oraz posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo atesty.

 6. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby towary prezentowane na stronach sklepu internetowego bobassklep.pl pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego i, w przypadku dokonania zapłaty ceny przez Kupującego, zwróci mu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

 7. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towarów, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tymi formami sprzedaży.

TRANSAKCJA

 1. Zamówienia w sklepie internetowym bobassklep.pl można dokonywać:

  • poprzez strony internetowe sklepu bobassklep.pl - wypełniając formularz na stronach sklepu,
  • telefonicznie – dzwoniąc pod numer 883000237 (całkowity koszt rozmowy jak za jeden impuls według aktualnej taryfy operatora telekomunikacyjnego), od poniedziałku do piątku w godzinach 9 – 18, w soboty w godzinach 10 – 14 (godziny telefonicznego przyjmowania zamówień mogą być okresowo wydłużone).
 2. Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu email oraz telefonu kontaktowego.

 3. Po komunikacie elektronicznym o otrzymaniu zamówienia, przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sprzedającego drogą telefoniczną lub elektroniczną. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.

 4. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000r. nr 22, poz. 271 z późn. zm.) Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 10 dni od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny. W przypadku skorzystania z takiego prawa Kupujący zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedającego, składając stosowne oświadczenie, które może zostać wysłane pocztą na adres: SKLEP BOBAS Damian Siemaszko 66-600 Krosno Odrzańskie, Parkowa 2, może to także zrobić drogą mailową na adres kontakt@bobassklep.pl. Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część), nie może nosić śladów użytkowania wykraczających poza zwykły zarząd rzeczą. Koszt zwrotu towaru ponosi Kupujący. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, bobassklep.pl zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Kupującego odszkodowania, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa. Po otrzymaniu i przyjęciu towaru bobassklep.pl właściciel zwróci Kupującemu jego świadczenie w stanie niezmienionym oraz wystawi Kupującemu fakturę korygującą, którą odeśle na adres Kupującego.

 5. W przypadku odstąpienia od umowy należność zostanie przekazana na rachunek bankowy Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy.

 6. Do każdego Zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura VAT według wskazania Klienta.PŁATNOŚĆ

W sklepie bobassklep.pl istnieje możliwość płatności w następujący sposób:

 • Przelew na konto bankowe Sprzedającego 27 1020 5402 0000 0202 0286 1946 Bank PKO BP SA - przelewając pieniądze bezpośrednio na indywidualny, dedykowany konkretnemu zamówieniu, numer rachunku bankowego bobassklep.pl. Korzystając z tej formy płatności Kupujący w zależności od wielkości zamówienia ponosi koszt za transport przy jednej paczce do 25kg - 18zł, jeżeli ilość paczek jest większa i gdy ich waga przekracza 25kg koszt transportu wyliczany zotaje indywidualnie. Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po zawarciu umowy.;

 

 • Płatność za pobraniem - wybierając tę metodę Kupujący obciążany jest dodatkowo zryczałtowanym kosztem pobrania w wysokości 29 zł. Jeżeli ilość paczek jest większa i gdy ich waga przekracza 25kg koszt transportu wyliczany zotaje indywidualnie. Procedura realizacji zamówienia rozpoczyna się natychmiast po zawarciu umowy;

 

 • Płatność w systemie ratalnym tylko po okazaniu ważnego dowodu osobistego, osobiście w jednym z oddziałów bobassklep.pl

 

 • Płatność gotówką w kasie - dotyczy zamówień odbieranych w jednym z oddziałów po wcześniejszym ustaleniu przez obie strony, gdzie Kupujący może zapłacić za zamówiony towar w kasie, w momencie odbioru towaru;

DOSTAWA

 1. Zamówione towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Czas wysyłki towarów będzie ustalany indywidualnie mailowo lub telefonicznie. Towary oferowane przez Sprzedającego są podzielone na cztery grupy: towary z czasem wysyłki do 48 godzin, towary wysyłane do 9 dni, towary wysyłane do 21 dni oraz do 60 dni. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby dostawa towaru nastąpiła w jak nakrótszym czasie. W przypadku niemożliwości dostawy towaru w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany przez Operatora sklepu internetowego bobassklep.pl. Czas produkcji wózka i dostępność kolorystyki danego produktu jest uzależniona od konkretnego producenta.

 3. Dostawa towaru realizowana jest ubezpieczoną przesyłką we współpracy z wybraną przez Sprzedającego firmą kurierską. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany firmy kurierskiej, także po złożeniu zamówienia przez Kupującego.

 4. Kupujący może również odebrać zamówiony towar osobiście w  wybranym przez Kupującego oddziale bobassklep.pl, po uprzednim obustronnym potwierdzeniu terminu odbioru.

 5. Ceny produktów nie zawierają kosztów transportu towaru do odbiorcy końcowego. Koszt ten jest doliczany podczas składania zamówienia, lub ustalany z klientem indywidualnie.

 6. Zaleca się, aby Kupujący ocenił stan towaru i jego zgodności z zamówieniem w momencie dostawy przez Kuriera i w jego obecności. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia towaru zaleca się w obecności Kuriera sporządzić protokół reklamacyjny (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier), zawierający opis uszkodzenia. Reklamowany towar, należy wraz z fakturą sprzedaży zwrócić Kurierowi. Jeżeli paczka zawiera więcej niż jeden towar, należy zwrócić je wszystkie. Koszt transportu ponosi Sprzedający. Kiedy towar znajdzie się ponownie w magazynie bobassklep.pl zostanie wymieniony na nowy, a nowa przesyłka zostanie wysłana na koszt Sprzedającego. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru w czasie późniejszym należy postępować z godnie z procedurą reklamacyjną opisaną w rozdziale "Reklamacje i zwroty".

 7. W momencie przyjęcia towaru Kupujący zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory towar staje się własnością Kupującego.

GWARANCJA I SERWIS

 1. Sprzedający oświadcza, że towary sprzedawane w sklepie internetowym bobassklep.pl są nowe i objęte gwarancją producenta lub importera.

 2. Czas trwania gwarancji jest uzależniony od rodzaju sprzętu oraz producenta.

 3. Karty gwarancyjne są dostarczane podbite pieczątką sprzedawcy wraz z dowodem zakupu paragonem bądź FV.

REKLAMACJE I ZWROTY

 1. Jeżeli po przejściu własności towaru na Kupującego stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne lub jest niezgodny z umową, Kupujący może:

  • skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio w serwisach wskazanych przez Gwaranta lub przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego (dotyczy towarów objętych gwarancją),
  • złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową (podstawa prawna – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego),
  • złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady (podstawa prawna – Kodeks cywilny).
 2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub skierowania reklamacji do Sprzedającego, Kupujący powinien wysłać taką informację na kontakt@bobassklep.pl. Wraz z reklamowanym towarem należy przesłać Sprzedającemu komplet dołączonych do towaru akcesoriów oraz wypełnioną kartę gwarancyjną.

 3. Transport reklamowanych towarów z tytułu gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego, rękojmi, bądź niezgodności z umową, odbywa się na zlecenie i koszt kupującego za pośrednictwem firmy kurierskiej.

 4. Reklamacje związane z usługą on-line (np. nieprawidłowo naliczone koszty dostawy lub nieprawidłowe towary znajdujące się w koszyku) można składać podczas telefonicznego potwierdzenia zamówienia przez pracownika lub mailowo pod adresem kontakt@bobassklep.pl

 5. Zaleca się, aby Kupujący odbierając przesyłkę pokwitował jej odbiór w obecności kuriera z jednoczesną adnotacją, że przesyłka została dostarczona w stanie nieuszkodzonym albo, że przesyłka nosi ślady uszkodzenia z jednoczesnym opisem tych uszkodzeń.

 6. Bobassklep.pl odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Kupującemu, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.). Kupujący traci uprawnienia określone w art. 8 ww. ustawy, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Sprzedającego o tym fakcie.

 7. Osobą odpowiedzialną za zarządzanie procesem reklamacji w imieniu bobassklep.pl jest Kierownik.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Różnice pomiędzy wyglądem towaru prezentowanego na stronach sklepu internetowego bobassklep.pl a wyglądem towaru dostarczonego do Kupującego, wynikające wyłącznie z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego użytego przez Kupującego podczas składania zamówienia (np. odcień koloru towaru, proporcje towaru, itp.), nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.

 2. Wszystkie prezentowane na stronie sklepu internetowego bobassklep.pl towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

 3. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym bobassklep.pl wymaga uprzedniego udzielenia zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę bobassklep.pl. danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zmianami).

 4. bobassklep.pl informuje, że dane osobowe Kupującego będą przetwarzane wyłącznie w celu wykonania umowy sprzedaży, w szczególności skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji oraz dostawy towaru pod wskazany przez Kupującego adres. Za odrębną zgodą Kupującego jego dane osobowe mogą być przetwarzane w innych celach. Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych przetwarzanych przez bobassklep.pl. oraz ich poprawiania.

 5. bobassklep.pl szanuje prawa Kupujących do prywatności. Zasady Polityki Prywatności dostępne pod linkiem: Polityka prywatności wskazują, jakie informacje umożliwiające osobistą identyfikację Sprzedający może gromadzić i w jaki sposób z takich informacji korzystać.

 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

 7. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym bobassklep.pl konieczna jest akceptacja niniejszego Regulaminu.

 8. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną podmiot korzystający ze stron sklepu internetowego bobassklep.pl zobowiązany jest do nieumieszczania na tych stronach treści o charakterze bezprawnym.

 9. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym bobassklep.pl oraz w wersji pisemnej pod adresem siedziby SKLEP BOBAS Damian Siemaszko 66-600 Krosno Odrzańskie, Parkowa 2, NIP 9261120647

 10. Bobassklep.pl zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez SKLEP BOBAS, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie bobassklep.pl zmienionego Regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu